Main content

Alert message

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พื่อจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล  โดยมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อไว้ใช้ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่ยังขาดแคลน