Main content

Alert message

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เพื่อจัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล  โดยมอบอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, ชุดกีฬา, ของใช้ต่างๆ ให้กับโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.๓๒ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่