Main content

Alert message

วันที่ 5 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ จัดกิจกรรม ร่วมผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กำหนดไว้ จำนวน 15,000 ชิ้น โดยจะนำไปมอบให้กับกำลังพล ประชาชน และพระภิษุสงฆ์ ที่มีความจำเป็น เพื่อช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดยเริ่มผลิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ