Main content

Alert message

สมาคมแม่บ้าน ทำกิจกรรมผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ COVID-19 ตามนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด กำหนดไว้ จำนวน 15,000 ชิ้นโดยจะนำไปมอบให้กับกำลังพล ประชาชน และพระภิษุสงฆ์ ที่มีความจำเป็น เพื่อช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย 

และได้ดำเนินผลิตอย่างต่อเนื่องทุกวันในเวลาราชการ รวมทั้งให้แม่บ้านจิตอาสานำกลับไปทำต่อที่บ้าน เพื่อให้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ