Main content

Alert message

วันที่ 18 มีนาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบ เจลล้างมือ จาก คุณศิริวรรณ ปฐมเอม ภริยาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ พร้อมคณะ สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความจำเป็น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ