Main content

Alert message

วันที่ 20 มีนาคม 2563

 คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 54 ลิตร สำหรับนำไปผลิตเจลล้างมือ รวมทั้งขวดบรรจุแบบหัวปั๊มและหัวฉีดสเปย์  จำนวน 1,008 ขวด
โดยคุณกาญจณา วิชัยดิษฐ์ นักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ บ.คอมเม็ทส์อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อนำมาใช้บรรจุเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้ที่มีความต้องการใช้  โดยพลเอกธิวา เพ็ญเขตกรณ์ เป็นผู้แทนมอบ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ