Main content

Alert message

วันที่ 10 เมษายน 2563

 คุณจิราพรรณ  เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบ แอลกอฮอล์เจล 70%  และหน้ากากFace Shield ให้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT 
เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ