Main content

Alert message

วันที่ 14 เมษายน 2563

 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต. พงศ์พิพัฒน์ - คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ มอบอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการฝ่าวิกฤติภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในคร้ังนี้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ