Main content

Alert message

วันที่ 15 เมษายน 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบสิ่งของอาหารแห้ง ไข่ไก่ นม รวมทั้งสิ่งของบริโภคอื่นๆ ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย