Main content

Alert message

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบทุนทรัพย์ เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการป้องกันในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 ให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

เพื่อเป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ ณ “บ้านรื่นสุข”(ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน)อ.บ้านนา จ.นครนายก