Main content

Alert message

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ณ ห้องติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ถนนราชวิถี