Main content

Alert message

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค เติม"ตู้ปันสุข” ในกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID – 19) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ