Main content

Alert message

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๒๙ นาฬิกา พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ครบรอบ ๖๐ ปี

โดยมี คุณจิราพรรณ เบญญศรี  นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย พิธีสงฆ์ และพิธีรับมอบวัตถุมงคลและของที่ระลึก ภายในห้องนเรศวร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

 การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงให้ยึดถือวันที่ ๑๖ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย