Main content

Alert message

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยการนำกำลังพลและประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาพื้นที่คลองต้นแบบ (คลองตาอูฐ) และพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งทาสีรั้วบริเวณริมคลอง ตลอดจนตรวจเยี่ยมการบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ (Onsite) ของคลีนิคเพื่ออุตสาหกรรม และเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ สำนักงานแพทย์ทหาร โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานเขตหลักสี่ สํานักงานเขตดอนเมือง สํานักการระบายน้ํา กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน การประปานครหลวง รวมทั้งจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพน้ําและคงสภาพลําคลองให้มีความสะอาดและสามารถระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ รร. วัดเวฬุวนาราม กรุงเทพมหานคร