Main content

Alert message

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมและฝึกหัดงานหัตถกรรมจักสานด้วยไม้ไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้ผลิตสืบทอดผลงานสู่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อมิให้สูญหายไปจากท้องถิ่นเดิม โดยมี คุณคมกฤช และคุณสมชนก บริบูรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี