Main content

Alert message

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่าง คุณจิราพรรณ เบญญศรี (ท่านเก่า) กับ คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ (ท่านใหม่) พร้อมส่งมอบการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมในพีธี ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ