Main content

Alert message

วันที่ 22 กันยายน 2563 

คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุม ประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯ ที่คู่สมรสได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ