Main content

Alert message

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชม ศูนย์อาหารกองบัญชาการกองทัพไทย ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย และร้านสวัสดิการของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ