Main content

Alert message

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย 
นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชม โครงการประชารัฐ ตลาดธงน้ำเงิน
ซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากมือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรงให้แก่ข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนราชการ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง 
โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการจัดงานโครงการประชารัฐ ธงน้ำเงิน ทุกวันพุธ สัปดาห์แรกของเดือนเป็นประจำทุกเดือน และนำสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนทุกภาค โดยสำนักงานพัฒนาภาค 1 -5 ให้การสนับสนุน หมุนเวียนจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน และให้ข้าราชการกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย ประชาชนทั่วไปได้ซื้อหาสินค้าราคาถูก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนหรือผู้มีรายได้น้อย