Main content

Alert message

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านฯ  ชมนิทรรศการพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)  “เฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟู” และร่วมแบ่งปันกับกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน โดยถุงยังชีพนี้จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย