Main content

Alert message

เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯโดยคุณนาลิวัล เครือวชิฌยาจารย์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2563” 25 ปี แห่งการ แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ