Main content

Alert message

กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

จัดกิจกรรม  MAC-T Ladies คณะภริยาผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เดินทางไปหารือข้อราชการและดูงาน ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านฯให้การต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมิตรประเทศ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น