Main content

Alert message

วันที่ 26 มกราคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค,อุปกรณ์ทางการศึกษา, เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร