Main content

Alert message

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงใหม่
เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค,เครื่องนุ่งห่มกันหนาว,อุปกรณ์ทางการศึกษา,อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาสามัญประจำบ้านให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, ฐานฯ วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว,บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่,ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนามะอื้น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่และโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นสาธารณกุศลช่วยเหลือประชาชน ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยสิ่งของดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยงานเอกชนและพลเรือน ที่มีจิตกุศล