Main content

Alert message

วันที่ 24 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ กองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ชุดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ ทหาร ณ ฐานฯ วัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่