Main content

Alert message

วันที่ 25 มกราคม 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค, อุปกรณ์ทางการศึกษา, เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้านให้แก่ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านนามะอื้นอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร