Main content

Alert message

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม "วันทหารผ่านศึก” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในการนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหาร พลเรือน อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี

 และถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชา กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ