Main content

Alert message

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

 คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมกิจการของชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีคุณอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้านและสมาชิกชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ 
 
จากนั้นคณะสมาคมแม่บ้านฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การทำแอลกอฮอล์เจล,สบู่ก้อน,สบู่เหลว,ยาหม่อง,พิมเสนน้ำ  ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบัญชาการกองทัพไทย ณ พื้นที่ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย