Main content

Alert message

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่10 เนื่องในวันมาฆบูชา ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ