Main content

Alert message

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วย สนภ.2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.อุดรธานี
เพื่อมอบทุนการศึกษา และสิ่งของอุปโภคบริโภค, เครื่องนุ่งห่ม, อุปกรณ์ทางการศึกษา, โต๊ะนักเรียน, คอมพิวเตอร์, โทรทัศน์, พัดลม, เครื่องกดน้ำเย็น, และได้จัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น, ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน, จัดสร้างอ่างล้างหน้า และติดตั้งรางน้ำฝนตามอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านข้าวสาร อ.เมือง จ.อุดรธานีและโรงเรียนบ้านชมน้อย อ.ปากชม จ.เลยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นสาธารณกุศล โดยสิ่งของดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน