Main content

Alert message

วันที่ 5 มี.ค. 64
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการส่งมอบรถจักรยานยนต์
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยรถจักรยานยนต์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก คุณเอกภัทร พรประภา และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ยากลำบาก