Main content

Alert message

วันที่ 10 มี.ค.64 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินและสิ่งของเป็นผ้าอ้อม เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งอุดหนุนงานฝีมือของเด็กๆบ้านเฟื่องฟ้า เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนพิการทางสมองและสติปัญญา ในเขตปากเกร็ด
โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และภาคเอกชน