Main content

Alert message

วันที่ 23 มีนาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ส่งมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านที่พักอาศัยและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย ณ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีจิตกุศล