Main content

Alert message

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการทำหัตถการทางการแพทย์
จำนวน 200 ชุด และมอบถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 ให้กับสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย