Main content

Alert message

วันที่ 7 มิถุนายน 2564
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,008 ขวดจากคุณประจักษ์ ตั้งคารวะคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล จำกัดและคณะ เพื่อสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019