Main content

Alert message

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของหน่วยสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค - บริโภค อุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย อำเภอไทรโยค โดยสิ่งของที่มอบได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาคเอกชนกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบความห่วงใยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมอบขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่อุทิศตน เสียสละ และสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย