Main content

Alert message

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ พลเอกพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ รถเข็นนั่งถ่าย รถเข็นนั่งแบบพับได้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ในพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น