Main content

Alert message

วันที่ 30 มิถุนายน 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ บ้านพักส่วนตัวในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย เขตลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น