Main content

Alert message

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ พลเอกพงศ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์ และคุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์ ส่งมอบเงินบำรุงขวัญ รถเข็นนั่งแบบพับได้ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพของครอบครัวกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ลาดปลาเค้า เขตบางเขน พื้นที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เขตจตุจักร และพื้นที่บางซ่อน เขตบางซื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยทุพพลภาพ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น