Main content

Alert message

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้แทนมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียน ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ถุงเท้านักเรียน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสิ่งของที่มอบได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบความปรารถนาดี ความห่วงใยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมอบขวัญกำลังใจให้แก่คณะครู ข้าราชการตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้อุทิศตน เสียสละ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย และในการนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ขอส่งความห่วงใยร่วมกับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในการช่วยสนับสนุนถังบรรจุน้ำพีอี ขนาด 3,000 ลิตร ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง เพื่อให้เด็กนักเรียน และคณะครู ได้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ อีกด้วย