Main content

Alert message

วันที่ 7 ตุลาคม 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน
กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านหัก หมู่ 7 ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย และฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงตั้งใจที่จะบรรเทาความทุกข์และความห่วงใยไปสู่พี่น้องประชาชน อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย