Main content

Alert message

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปประกอบอาหารปรุงสุก และแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่วัดสนามไชย ตำบลสนามไชย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย และฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงตั้งใจที่จะบรรเทาความทุกข์ และส่งมอบความห่วงใยไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลาย