Main content

Alert message

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าสมาคมแม่บ้านตำรวจ “ร้านปันรักษ์”

เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านตำรวจ กลุ่มครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มภร.) ชั้น 2 โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ