Main content

Alert message

วันที่ 24 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมสาธารณกุศล มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการศึกษา เช่น กระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า ผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพิ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ