Main content

Alert message

วันที่ 25 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมด้านสาธารณกุศล

มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการศึกษา เช่น กระเป๋านักเรียน รองเท้า ถุงเท้า ผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง 7 อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ