Main content

Alert message

วันที่ 26 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรม "วันทหารผ่านศึก” ประจำปี 2565 โดยมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

ในการนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหาร พลเรือน อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี และถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับบัญชา กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย