Main content

Alert message

วันที่ 28 มกราคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เข้าพบคุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และ คุณหญิง ทรงสมร คชเสนี พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนดอกป๊อปปี้ และนำรายได้สมทบมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในการนำไปช่วยเหลือครอบครัวทหาร พลเรือน อาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต