Main content

Alert message

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ มอบเงินให้กับ พล.อ. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งมอบความห่วงใยและบำรุงขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่ยังรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก