Main content

Alert message

วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และภริยา ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 19 (The 19th ASEAN Chiefs of Defence Forces Meeting (ACDFM-19)

โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการ และสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในฐานะที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนในปีนี้