Main content

Alert message

วันที่ 25 มีนาคม 2565 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย อุปนายกฯ พร้อมคณะ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เวชภัณฑ์ป้องกัน และถุงยังชีพให้กับชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งมอบความห่วงใย ให้กำลังใจแก่ประชาชน คนชรา รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น